YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

Cari açığın azaltılması amacıyla ithalatta dışa bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Yatırım Teşvik Danışmanlığı ve Yatırım Teşvik Belgelendirme sürecinde Nepinvest olarak;

 1. Firmanızın kapsamlı analizi yapılarak hedefleriniz doğrultusunda teşvik unsurları ve bölgeler belirlenerek destek önerileri sunulur,
 2. Teşvik başvuru dosyasının hazırlanması sağlanır,
 3. Ön başvuru T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulur,
 4. Yapılacak yatırımın inşaat ve makina teçhizat listesinin hazırlık sürecinin takibi sağlanır,
 5. Başvuru dosyasının T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafındaki işlemlerinin takip edilerek sonuçlandırılır,
 6. Alınan teşvik belgesinin gerektiğinde revizesi yapılır,
 7. Teşvik belgesinin tamamlama (kapama) vizesi işlemleri yapılır,
 8. Yatırım Teşvik ve ilgili tüm danışmanlık hizmetlerinin verilmesi sağlanır.

Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli Resmi Gazete)

2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmi Gazete)

Türkiye’de yapılacak veya yapılan yerli ve yabancı sermayeli yatırımların devlet destekleri ve teşviklerinden yararlanma imkânı sağlayan, yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Teşvik veya hibe başvurusu yapmak isteyen firmanın yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekmektedir. Sanayi, hizmet, enerji veya tarım gibi birçok farklı sektörden şirketlerin devlet teşvik ve desteklerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Devlet tarafından sağlanan bu kolaylıklar sayesinde yatırımın büyüklüğü, faaliyete geçme ve büyüme hızı olumlu yönde oldukça etkilenmektedir.

Teşvik uygulamaları kapsamında farklı sınıflandırmalardaki bu yatırımcılara bazı destekler sağlanmaktadır.

Bunlar;

 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Katma Değer Vergisi İadesi

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

 • I. ve II. Bölgelerde 3 milyon TL,
 • III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon 500 bin TL’dir.
 • Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 1 Milyon 500 bin TL başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yatırım teşvik belgesi türleri yatırımdan sağlanan fayda ve yatırım bölgesine göre birçok değişiklik göstermektedir. Yatırım teşvik belgesi 4 farklı ana başlıkta uygulanmaktadır.

Bunlar:

 1. Genel Teşvik Uygulamaları
 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 3. Öncelikli Yatırımların Teşviki
 4. Stratejik Yatırımların Teşviki

1. Genel Teşvik Uygulamaları

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım türleri 5 farklı başlık altında toplanmıştır.

1.1 Komple Yeni Yatırım: Mal ve hizmet üretimi kapsamında ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat bulunan yardımcı tesisler ile birlikte aynı zamanda bina, inşaat, arazi ve arsa harcamalarını da içeren yatırımlardır.

1.2 Tevsi Yatırım: Kapasite artırımına yönelik yapılan makine ve teçhizat alımlarının yapıldığı yatırımdır.

1.3 Ürün Çeşitlendirme Yatırımı: Sahip olunan makine ve teçhizat kullanılarak üretilen üründe çeşitliliğe gidilmesi için yapılan yatırımlar ürün çeşitlendirme yatırımları kapsamındadır.

1.4 Modernizasyon Yatırımı: Üretilen ürünün kalitesini artırmaya yönelik şekilde tesislerdeki makine ve teçhizatın yenilenmesi için yapılan yatırımlardır.

1.5 Entegrasyon: Yatırımın konusu ve projenin özellikleri baz alındığında; aynı il, aynı tesis veya aynı yer içerisinde üretilen nihai mal için bütünleyici olan ara malın çıkması ve/veya üretilen nihai malın ara mal olarak kullanılabilmesi için yapılan yatırımlardır.

2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel teşvik Türkiye genelindeki kalkınmanın iller ve bölgeler arasındaki dengelenmesini amaçlamaktadır. Her bir bölgenin kalkınma düzeyini arttırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultudaki yatırımlar desteklenir.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

3. Öncelikli Yatırımların Teşviki

3.1 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından belirlenen orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.,

3.2 Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilmesi istenen savunma alanındaki yatırımlar, Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

3.3 TÜBİTAK, KOSGEB ve bakanlık tarafından desteklenen AR-GE projeleri geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

3.4 Turizm bölgelerinde yer alan konaklama yatırımları

3.5 Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları

3.6 Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek yatırımlar

3.7 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan maden işletme ruhsatı ve izni olunması koşuluyla, belirlenen bazı madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımlar

3.8 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla, belirlenen tutarlarda tüketimi olan ve yine belirlenen oranlarda enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar;

          3.8.1 Lisanslı depoculuk yatırımları

          3.8.2 Nükleer enerji santrali yatırımları

          3.8.3 Araştırma ve referans laboratuvar yatırımları

          3.8.4 Sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı sera yatırımları

          3.8.5 Çevre Lisansına tabi yatırımlar

          3.8.6 Asgari tutarın üzerinde kalan ve belirlenen kapasiteye sahip yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri yatırımları

          3.8.7 Maden arama yatırımları

          3.8.8 Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yapılan türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları

          3.8.9 Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar

          3.8.10 Atık ısıdan geri kazanılan elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı üretim tesisleri hariç)

          3.8.11 En az 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları

          3.8.12 Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar

          3.8.13 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından belirlenen teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar

          3.8.14 Asgari yatırım tutarı fark etmeksizin ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları

          3.8.15 En az 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları

          3.8.16 AR-GE ve çevre yatırımları

          3.8.17 Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları

4. Stratejik Yatırımlar

Katma değeri ve tutarı yüksek olan, eş zamanlı olarak cari açığın azaltılmasına yönelik yatırımlar stratejik yatırımlardır.

Stratejik Yatırım Kriterleri:

4.1 Asgari sabit yatırım tutarının 50.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

4.2 Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmaz).

4.3 Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50.000.000 ABD Dolarının üzerinde olması (yurtiçinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda bu şart aranmaz).

4.4 Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

Komple Yeni Yatırım: Mal ve hizmet üretimi kapsamında ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat bulunan yardımcı tesisler ile birlikte aynı zamanda bina, inşaat, arazi ve arsa harcamalarını da içeren yatırımlardır.

Tevsi Yatırım: Kapasite artırımına yönelik yapılan makine ve teçhizat alımlarının yapıldığı yatırımdır.

Ürün Çeşitlendirme Yatırımı: Sahip olunan makine ve teçhizat kullanılarak üretilen üründe çeşitliliğe gidilmesi için yapılan yatırımlar ürün çeşitlendirme yatırımları kapsamındadır.

Modernizasyon Yatırımı: Üretilen ürünün kalitesini artırmaya yönelik şekilde tesislerdeki makine ve teçhizatın yenilenmesi için yapılan yatırımlardır.

Entegrasyon:    Yatırımın konusu ve projenin özellikleri baz alındığında; aynı il, aynı tesis veya aynı yer içerisinde üretilen nihai mal için bütünleyici olan ara malın çıkması ve/veya üretilen nihai malın ara mal olarak kullanılabilmesi için yapılan yatırımlardır.

Yatırım teşvik belgesinin süresi projenin kapsamı ve özelliğine bağlıdır. Ortalama olarak belirtilen süre 3 yıldır. Verilen süre içerisinde tamamlanmaması halinde bir kereye mahsus verilenin sürenin yarısı kadar bir uzatma yapılabilmektedir.

X